Nhà máy XLNT Yên Sở, Nha-may-xu-ly-nuoc-thai-Yen-So

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở Hình thức đầu tư BT Xây dựng Chuyển giao Hình thức đầu tư đối tác công tư PPP Hạ tầng kỹ thuật

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở Hình thức đầu tư BT Xây dựng Chuyển giao Hình thức đầu tư đối tác công tư PPP Hạ tầng kỹ thuật

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở Hình thức đầu tư BT Xây dựng Chuyển giao Hình thức đầu tư đối tác công tư PPP Hạ tầng kỹ thuật